جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-1) , صفحات (275-299)

عنوان : ( بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , براتعلی خاکپور , علی طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سه دهه اخیر پژوهش های گوناگونی در زمینه کارکردها و تأثیرات توسعه روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف انجام شده است. تجربیات محققان ایرانی نشان-دهنده نقش تعادل بخش فضایی، ارتقای شاخص های برخورداری روستائیان پیرامون از خدمات زیربنایی و اقتصادی-اجتماعی و تاحدودی افزایش زمینه های اشتغال غیرکشاورزی در این شهرها بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری تحقیق مشتمل بر سه روستا- شهر قدمگاه، خرو و عشق آباد و روستاهای پیرامون آن ها در دو بخش زبرخان و میان جلگه شهرستان نیشابور است و حجم نمونه از 20 روستای انتخابی و با استفاده از فرمول کوکران (3156 خانوار)، 342 سرپرست خانوار روستایی تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد ایجاد روستا- شهرها به استناد تحلیل های آماری موجب تعادل فضایی- جمعیتی در ابعاد ناحیه ای شده و با استقرار خدمات متنوع اداری، اقتصادی- اجتماعی و رفاهی در این نواحی، از حدود 60 درصد رفت وآمدهای غیرضروری و پرهزینه روستائیان به مرکز شهرستان جلوگیری نموده و همچنین در افزایش رضایت آن ها و ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به توسعه منطقه، ایجاد بیش از 25 نوع شغل جدید (دولتی و خصوصی) و تغییر مکان حدود 30 تا 80 درصد مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی از نیشابور به این شهرها شده است.

کلمات کلیدی

, روستا , شهر, توسعه روستایی, شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042403,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and خاکپور, براتعلی and علی طاهری},
title = {بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {11},
number = {21},
month = {January},
issn = {2008-1391},
pages = {275--299},
numpages = {24},
keywords = {روستا ; شهر، توسعه روستایی، شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A خاکپور, براتعلی
%A علی طاهری
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]