جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (8), سال (2014-2) , صفحات (133-162)

عنوان : ( هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب )

نویسندگان: مهناز جهادی طرقی , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلیل تازه تأسیس بودن بسیاری از ایستگاه های آب سنجی و یا تخریب و انهدام کلّی آنها در اثنای وقوع سیلاب های بزرگ ، گزارش دبی های ثبت شدۀ اینگونه وقایع کاتاستروفیک کم بوده و داده های مربوط به آن ها یا حاصل تخمین های غیرمستقیم دبی بعد از وقوع سیلاب و یا تعمیم سیلاب های مشاهده شده 40- 30 سال گذشته است. به همین دلیل روش های متداول هیدرولوژیک برای تخمین حداکثر سطح، حجم و دوره ی برگشت این سیلاب ها نتایج قابل اطمینانی بدست نمی دهد و فاقد دقت لازم برای برنامه ریزی های کنترل سیلاب است. لوگ پیرسون تیپ 3، روش برآورد گامبل، حداکثر بارش محتمل(PMP) و سایر فنون آماری زمانی قابل اعتمادند که دوره برگشت مورد محاسبه کوتاه تر و یا معادل دوره آماری پایه باشد. ضعف اساسی روش های آماری و نیاز به تخمین های دقیق تر باعث ترغیب ژئومورفولوژیست ها به استفاده از معیارهای ژئومورفولوژیک برای بازسازی سیلاب های قدیمی و بهره گیری از نتایج آن در پیش بینی سیلاب های احتمالی آتی گردید؛ بطوری که از دهه 1980 شاخه ای در ژئومورفولوژی رودخانه ای تحت عنوان هیدرولوژی پالئوسیلاب در آمریکا پایه ریزی گردید و به سایر مناطق جهان گسترش یافت. این مقاله از نوع مروری بوده و هدف کلی آن آشنایی با موضوع هیدرولوژی پالئوسیلاب و ترغیب محققین علوم زمین به استفاده از آن به عنوان یک راه حل عملی خوب برای تخمین دوره های برگشت سیلاب های بزرگ، ارزیابی و تهیه نقشه-های خطر، برنامه ریزی بهتر برای نواحی مستعد سیلاب (بر مبنای داده های واقعی) و حفظ محیط زیست است.

کلمات کلیدی

, هیدرولوژی پالئوسیلاب, شاخص‌های دیرینه تراز, رسوبات آب راکدی, بازسازی سیلاب¬های قدیمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042404,
author = {مهناز جهادی طرقی and حسین زاده, سیدرضا},
title = {هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {8},
month = {February},
issn = {2322-1682},
pages = {133--162},
numpages = {29},
keywords = {هیدرولوژی پالئوسیلاب، شاخص‌های دیرینه تراز، رسوبات آب راکدی، بازسازی سیلاب¬های قدیمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب
%A مهناز جهادی طرقی
%A حسین زاده, سیدرضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2014

[Download]