دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2013-09-07

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی پژوهشی با استفاده از161 قطعه جوجه نر یک روزه گوشتی از سویه راس 313 در غالب طرح کامالً تصادفی با 4 جیره غذایی و 4 تکرار و 11 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام گردید. جوجه ها درطی دوره آغازین)11- 1 روزگی(، رشد) 24-11 روزگی( و پایانی )42-22 روزگی( با 4 جیره غذایی شامل تیمار )1( جیره پایه بدون افزدون پودر زنجبیل )شاهد(، تیمار)2( جیره پایه + 1/2 درصد پودر زنجبیل، تیمار )3( جیره پایه + 1/4 درصد پودر زنجبیل و تیمار )4( جیره پایه + 1/6 درصد پودر زنجبیل تغذیه شدند. صفات مربوط به عملکرد بصورت دوره ای و خصوصیات الشه در سن 42 روزگی اندازه گیری شد. مصرف خوراک و افزایش وزن در دوره آغازین در تیمار حاوی 1/6 درصد پودر زنجبیل باالتر و با تیمار شاهد اختالف معنی داری داشت)P<1/12(. بهترین ضریب تبدیل در دوره های مختلف و کل دوره مربوط به تیمار حاوی1/4 درصد پودر زنجبیل بود. با توجه به نتایج این تحقیق، پودر زنجبیل به دلیل وجود خواص ضد باکتریایی ترکیب جینجرول و سایر ترکیبات موجود در آن، می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی داشته باشد، لذا استفاده از آن به جهت تولید محصول سالم و ارگانیک توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, پودر زنجبیل, جوجه گوشتی, ضریب تبدیل, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042422,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی},
booktitle = {دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پودر زنجبیل، جوجه گوشتی، ضریب تبدیل، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2013

[Download]