علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (6), شماره (23), سال (2015-11) , صفحات (15-23)

عنوان : ( اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) )

نویسندگان: میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژربرا یکی از مهمترین گل های بریده در جهان بوده که به طور وسیعی در بسیاری از گلخانه های تجاری تولید می شود. امروزه افزایش عملکرد و کیفیت یکی از ضرورت های تولید به شمار می رود. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به صورت گلدانی در گلخانه انجام شد. تیمار ها شامل آب شهری (شاهد)، سالیسیلیک اسید در غلظت های 75 و 150 میکرومولار و تیامین در غلظت های 250 و 500 میکرومولار بودند. محلول پاشی در دو مرحله و به فاصله زمانی دو هفته انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار های مورد استفاده تاثیر معنی داری بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا داشتند. بزرگترین قطر گل، کوتاه ترین دوره رشد و بیشترین تعداد گل مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید 75 میکرومولار بود. با این حال، بیشترین قطر ساقه در تیمار سالیسیلیک اسید 150 میکرومولار بدست آمد. در این آزمایش تیامین 500 میکرومولار سبب بیشترین طول ساقه گلدهنده و بیشترین شاخص کلروفیل نسبی شد. بنابراین به نظر می رسد سالیسیلیک اسید و تیامین میتوانند سبب افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت گل ژربرا شوند و از این نظر بهترین تیمار، سالیسیلیک اسید با غلظت 75 میکرومولار بود.

کلمات کلیدی

, گل ژربرا, تعداد گل, راندمان محصول, شاخص کلروفیل نسبی, قطر گل, گل بریدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042428,
author = {منصوری, میثم and شور, محمود and تهرانی فر, علی and سلاح ورزی, یحیی},
title = {اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance)},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2015},
volume = {6},
number = {23},
month = {November},
issn = {2008-9082},
pages = {15--23},
numpages = {8},
keywords = {گل ژربرا، تعداد گل، راندمان محصول، شاخص کلروفیل نسبی، قطر گل، گل بریدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance)
%A منصوری, میثم
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A سلاح ورزی, یحیی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2015

[Download]