شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13

عنوان : ( برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی )

نویسندگان: علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینلرزه سال ١٣٨٢ بم با بزرگی ٦٫٦ توسط شتابنگاشت بم ثبت شد. بهدلیل قرار داشتن گسل مسبب زمینلرزه بم در زیر شهر، این شتابنگاشت رخداد اصلی، پیشلرزه و تعداد زیادی پس‌لرزه این زمینلرزه را از نزدیک ثبت کرده است. در راستای مطالعه فرایند گسیختگی، بر پایه مطالعه صادقی و همکاران، (٢٠١٣) نقطه شروع گسیختگی در میان تنشگاه انتخاب گردیده و از نتایج شبیهسازی‌های ریاحی، (١٣٩٠) بهره برده شده است. برای مطالعه تفاوت در سازکار کانونی رخدادها، نسبت بیشینه دامنهی مؤلفه شرقی- غربی به بیشینه دامنهی مؤلفه شمالی- جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین بر اساس روش ترکیبی EGFm توسط فُکُیاما و ایریکورا، (١٩٨٦) و صادقی و همکاران، (٢٠١٣)، برای این مطالعه تغییراتی در ایریکورا، (١٩٨٦) ایجاد گردید تا بتوان دو رخداد کوچک را در فرایند شبیهسازی ترکیب کرد. نتایج حاصل شده نشان میدهد که زمانی که دو پس‌لرزه با سازوکار کانونی متفاوت با یکدیگر ترکیب میشوند، برخی از شبیهسازیها بهبود می‌یابد. شروع گسلش در میانه صفحه گسل و بهبود شبیه‌سازی با ترکیب دو سازوکار کانونی میتواند نشان‌دهنده یک گسیختگی دو جانبه و همراه با دو سازکار کانونی در زمینلرزه اصلی بم باشد.

کلمات کلیدی

, زمینلرزه بم, جنبش نیرومند زمین, رخدادهای کوچک, روش تابع گرین تجربی, روش ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042430,
author = {ریاحی, علی and صادقی, حسین and حسینی, سیدکیوان},
title = {برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمینلرزه بم، جنبش نیرومند زمین، رخدادهای کوچک، روش تابع گرین تجربی، روش ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی
%A ریاحی, علی
%A صادقی, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%J شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2014

[Download]