شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13

عنوان : ( تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران )

نویسندگان: امیر صادقی باقرآبادی , حسین صادقی , فریدون سینائیان , سید خلیل متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه رکوردهای شتابنگاری ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری ایران (ISMN) در بازه زمانی سالهای ١٩٩٤ و ٢٠١١ و درگستره ای شامل مناطق لرزه زمینساختی کپه داغ، البرز و شمال غرب ایران، پردازش گردیده است. پارامتر بیشینه شتاب افقی مستقل از جهت از رکوردهای پردازش شده استخراج گردیده و در یک فرآیند برازش غیر خطی، به منظور برآورد ضرایب رابطه کاهیدگی وارد شده اند. رابطه کاهیدگی حاصل، ضرایب را برای یک مجموعه سه گانه از فواصل ارائه می دهد و نتایج به دست آمده از برازش در تطابق با تغییرات مشاهده شده در میزان شتاب بدون اثر بزرگی نسبت به فاصله هستند.

کلمات کلیدی

, کاهیدگی, جنبش نیرومند, مستقل از جهت, کپه داغ, البرز, پیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042431,
author = {امیر صادقی باقرآبادی and صادقی, حسین and فریدون سینائیان and سید خلیل متقی},
title = {تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاهیدگی، جنبش نیرومند، مستقل از جهت، کپه داغ، البرز، پیک شتاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران
%A امیر صادقی باقرآبادی
%A صادقی, حسین
%A فریدون سینائیان
%A سید خلیل متقی
%J شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2014

[Download]