مهندسی حمل و نقل, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (183-200)

عنوان : ( ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه )

نویسندگان: حمیدرضا بهنود , محمدعلی پیرایش , اسماعیل آیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از ارایه این تحقیق ایجاد یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی ( FDSS) است که در آن از اطلاعات گذشته سازمان ها و دستگاههای اجرایی مختلف در زمینه اقدامات انجام شده در هر یک از استانهای کشور، در جهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی، استفاده می شود. در این تحقیق از مفهوم ناکارآیی استفاده شده که عبارت است از نسبت نرخ تلفات جاده ای به مجموع وزندار نرخ اقدامات ایمن سازی، و به نحوی میزان عدم ایمنی یا ریسک فوت نسبت به اقدامات ایمنی. تعیین ناکارآیی نسبی بین استانهای مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی برای آینده براساس تصمیم گیری در محیط فازی انجام می شود. پس از محاسبه میزان ناکارآیی در هر استان، فرآیند الگوگذاری به منظور شناسایی استانهای موفق و الگوبرداری سایر استانها از آنها انجام شده و اهداف ایمن سازی برای هر یک از این واحدها تعیین میشود. در پایان، بر اساس مجموع تجربیات به دست آمده برای 30 استان ایران در دو سال 1387 و 1388 پایگاه دانش قابل استفاده در یک سیستم خبره با استفاده از استدلال فازی تشکیل شده و می تواند به عنوان سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمنسازی راه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اقدامات ایمنی سازی راه, تحلیل پوششی داده ها, سیستم پشتیبان تصمیم فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042443,
author = {بهنود, حمیدرضا and پیرایش, محمدعلی and آیتی, اسماعیل},
title = {ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه},
journal = {مهندسی حمل و نقل},
year = {2014},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-6598},
pages = {183--200},
numpages = {17},
keywords = {اقدامات ایمنی سازی راه، تحلیل پوششی داده ها، سیستم پشتیبان تصمیم فازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه
%A بهنود, حمیدرضا
%A پیرایش, محمدعلی
%A آیتی, اسماعیل
%J مهندسی حمل و نقل
%@ 2008-6598
%D 2014

[Download]