مدیریت تولید و عملیات, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (55-72)

عنوان : ( ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران خودرو خراسان، سیاست تامین بعضی از اقلام بر اساس مدل قطعی ساده (مدل ویلساون) است . بعضی مواقع بنا به دلایلی دریافت کالا در زمان برنامه ریزی شده محقق نمیشود. این وضعیت را به دلیل اینکه خط تولید در آستانه توقف قرار می گیرد، شرایط بحرانی می نامیم. هدف از این مقاله، ارائه سیاست های مختلف تامین موجودی در شرایط بحرانی است. در مورد هر یک از سیاست ها، تابع هزینه که شامل هزینه های توقف خط، سفارش دهی، نگهداری و حمل و نقل است، مدل سازی شده و بر اساس کمینه کردن آن، نوع وسیله حمل و مقدار بهینه سفارش تعیین می گردد. مدل این مقاله به صورت عددی برای دو قطعه از اقلام ایران خودرو خراسان به کار برده شد. نتایج نشان می دهد به کارگیری سیاست های پیشنهادی به کاهش هزینه نسبت به سیاست فعلی ایران خودرو خراسان منجر می شود

کلمات کلیدی

, سیاست کنترل موجودی, شرایط بحرانی, زمان تحویل متغیر, حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042444,
author = {پیرایش, محمدعلی and رضا جوانشیر},
title = {ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6409},
pages = {55--72},
numpages = {17},
keywords = {سیاست کنترل موجودی، شرایط بحرانی، زمان تحویل متغیر، حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی
%A پیرایش, محمدعلی
%A رضا جوانشیر
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2014

[Download]