تعلیم و تربیت, شماره (123), سال (2015-7) , صفحات (137-155)

عنوان : ( نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش )

نویسندگان: مجید بهلول , رضوان حسین قلی زاده , مرتضی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که مشتمل بر 317 نفر بودند. از این مجموع، 173 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه اشتراک دانش و عوامل سازمانی اشتراک دانش راجا و چنامانی(2012) استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مؤلفه تمایل به اشتراک دانش بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی و باورهای رفتاری نسبت اشتراک دانش در مراتب بعدی قرار گرفتند. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی نشان داد که باورهای هنجاری و باورهای کنترلی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش تعیین کننده ای در ایجاد تمایل و رفتار اشتراک دانش معلمان دارند. درحالیکه اثر باورهای رفتاری بر تمایل و رفتار اشتراک دانش معنی دار نشد. علاوه براین، یافته ها حاکی از آن است که درک از دست دادن قدرت، درک لذت بردن از کمک به دیگران، کسب شهرت، نوآوری و فناوری با واسطه باورهای هنجاری بر تمایل به اشتراک دانش اثر می گذارد و سه عامل فواید ادراک شده، فناوری و نوآوری با با واسطه باورهای کنترلی بر رفتار اشتراک دانش اثر مستقیم دارند. در این میان، انگیزه های سازمانی درک شده بدون واسطه بر تمایل به اشتراک دانش اثر می گذارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, اشتراک دانش, نظریه رفتار برنامه ریزی شده, جو سازمانی, فناوری, معلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042445,
author = {بهلول, مجید and حسین قلی زاده, رضوان and کرمی, مرتضی},
title = {نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2015},
number = {123},
month = {July},
issn = {1017-4133},
pages = {137--155},
numpages = {18},
keywords = {مدیریت دانش، اشتراک دانش، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، جو سازمانی، فناوری، معلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش
%A بهلول, مجید
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A کرمی, مرتضی
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2015

[Download]