پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (234-241)

عنوان : ( بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O )

نویسندگان: رضا پسندیده , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , سعید زیبایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تب برفکی یک بیماری ویروسی به شدت واگیردار در زوج سمان بوده که خسارات اقتصادی قابل توجهی را به تولیدات دامی وارد می سازد . یکی از موثرترین راهکارهای کنترل بیماری تب برفکی، پیشگیری توسط واکسن است. یکی از عملکرد های واکسن ها، تحریک بیان برخی از ژن های سیستمایمنی موسوم به سایتوکاین می باشد. در این مطالعه، تغییرات بیان ژ نهایTGFβ و 1 IFN-γدر خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپOمورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون از دو گروه خوکچه هندی واکسینه شده و شاهد در سه زمان متفاوت و مشخص گرفته شد. پس ازخونگیریRNAاز نمونه های خون استخراج و به cDNA تبدیل شد.

کلمات کلیدی

, تب برفکی, خوکچه هندیReal-time PCR , TGFβ1 , IFN-γ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042447,
author = {پسندیده, رضا and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and سعید زیبایی},
title = {بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3106},
pages = {234--241},
numpages = {7},
keywords = {تب برفکی، خوکچه هندیReal-time PCR ،TGFβ1 ،IFN-γ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O
%A پسندیده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سعید زیبایی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2014

[Download]