پژوهش آب در کشاورزی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (153-161)

عنوان : ( تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی )

نویسندگان: عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر ویژگی های فیزیکی خاک در یک خاک شورسدیمی، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در مقیاس مزرعه ای انجام شد. در این تحقیق از تیمارهای نانو اکسید آهن با دو سطح (صفر و 20 میلی گرم در کیلوگرم) و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی با دو سطح (صفر و 15 تن در هکتار) هر کدام با سه تکرار استفاده شد. بعد از اعمال تیمارهای آزمایشی گیاه آفتاب گردان کشت و پس از برداشت گیاه سرعت نفوذ نهایی آب در خاک، میانگین وزنی قطر خاکدانه، جرم مخصوص ظاهری ، شاخص شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن، ظرفیت آب در دسترس گیاه و تخلخل تهویه ای اندازه گیری شد. کاربرد کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی موجب افزایش معنی‌دار تمامی پارامترهای فیزیکی مورد مطالعه به غیر از جرم مخصوص ظاهری در سطح پنج درصد گردید. همچنین کاربرد نانو اکسید آهن موجب افزایش معنی دار میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و شاخص شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن در سطح پنج درصد شد. کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و نانو اکسید آهن موجب حداکثر افزایش در سرعت نفوذ نهایی، شاخص شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و کاهش معنی‌دار جرم مخصوص ظاهری در سطح پنج درصد شد. با توجه به نتایج این پژوهش کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و اکسید آهن به علت فراهمی عناصر غذایی و بهبود ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور-سدیمی توصیه می شود

کلمات کلیدی

, اصلاح کننده خاک, سرعت نفوذ, میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042450,
author = {قدسی, عباس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7140},
pages = {153--161},
numpages = {8},
keywords = {اصلاح کننده خاک، سرعت نفوذ، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی
%A قدسی, عباس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2014

[Download]