چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (14), سال (2014-9) , صفحات (9-25)

عنوان : ( طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها )

نویسندگان: علیرضا پویا , مهدی خوبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید چابک یک مدل جدید تولیدی است که نتیجه تغییرات در محیط شرکت ها است چابکی طی دو دهه گذشته شکل گرفته است و علت نیاز به آن در سالهای گذشته را باید در ضرورت واکنش همزمان به رقابت فزاینده و شدید محیطی جستجو کرد. وسازمانهای کشور ما هم به منظور موفقیت درتولید محصولات با کیفیت در عصر رقابت باید به سرعت به سمت پیاده کردن این سیستم حرکت کنند. این تحقیق با استفاده از مهم ترین عاملهای کلیدی چابکی(سرعت،انعطاف پذیری،شایستگی و پاسخگویی) به دنبال الگویی مناسب جهت تمایز شرکتهای چابک از غیر چابک با استفاده از تابع تشخیصی چند متغیری است. به این منظور پرسشنامه مربوط به عوامل چابکی در بین شرکتهای صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS19 تحلیل گردید. که نتایج حاصل از این تحلیل ها گویای این است که تابع تشخیصی بدست آمده به وسیله این چهار متغییر به خوبی توانایی تمیز بین دو گروه شرکتهای چابک از غیر چابک را دارد و می توان به عنوان الگویی مناسب برای پیش بینی چابکی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین متغیرهای انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشترین سهم را در تمایزبین دو گروه دارد.

کلمات کلیدی

چابکی؛ سرعت؛ انعطاف پذیری؛ شایستگی؛ پاسخگویی؛ تحلیل تشخیصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042467,
author = {پویا, علیرضا and خوبیان, مهدی},
title = {طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2014},
number = {14},
month = {September},
issn = {2251-9874},
pages = {9--25},
numpages = {16},
keywords = {چابکی؛ سرعت؛ انعطاف پذیری؛ شایستگی؛ پاسخگویی؛ تحلیل تشخیصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها
%A پویا, علیرضا
%A خوبیان, مهدی
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2014

[Download]