دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (24), شماره (113), سال (2014-6) , صفحات (73-79)

عنوان : ( اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد )

نویسندگان: حسین کارشکی , علی مشکین یزد , پروانه سودمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: استیگما به بیماری‌های اعصاب و روان منجر به تحمیل بار اضافی این بیماری‌ها بر سلامت عموم می‌گردد. به طور کلی، استیگما وضعیت جدایی و تمایزی است که در قالب نگرش منفی شکل می‌گیرد. با توجه به اهمیت استیگما در زندگی و رفتار بیماران پژوهش حاضر با هدف اعتبار یابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی جامعه پژوهش شامل بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد در سال 91-92 بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 210 از بیماران انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استیگما کینگ (2007) جمع‌آوری شد. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان تأیید گردید. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اعتبار محتوا، اعتبار سازه و همسانی درونی (آلفایکرانباخ) پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش 10تن از متخصصان روش تحقیق اعتبار محتوای این پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد. ضریب آلفای کرانباخ نیز نشان داد که پرسشنامه استیگما از پایایی قابل قبولی برخوردار است. استنتاج: پرسشنامه استیگمای مایکل کینگ را می‌توان مقیاسی معتبر برای سنجش میزان استیگما در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, اعتباریابی, استیگما, بیمار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042482,
author = {کارشکی, حسین and علی مشکین یزد and پروانه سودمند},
title = {اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2014},
volume = {24},
number = {113},
month = {June},
issn = {1735-9260},
pages = {73--79},
numpages = {6},
keywords = {اعتباریابی، استیگما، بیمار روانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد
%A کارشکی, حسین
%A علی مشکین یزد
%A پروانه سودمند
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2014

[Download]