آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (5), سال (2014-8) , صفحات (393-402)

عنوان : ( مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی )

نویسندگان: حسین کریمی مونقی , اعظم محمدی , امیر رضا صالح مقدم , حسن غلامی , حسین کارشکی , نازنین زمانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یادگیری خود تنظیمی‌یک رویکرد مهم آموزشی و پژوهشی است که تحت تأثیر باورهای انگیزشی قرار می‌گیرد. برخی روش‌های آموزشی بر باورهای انگیزشی و خود تنظیمی‌مؤثرتر است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبرد‌های یادگیری خود تنظیمی‌در دانشجویان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی در دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی ترم 6 (50 نفر) در درس مدیریت در نیم سال دوم تحصیلی 89- 1388 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی 6 جلسه‌ی 2 ساعته اجرا گردید. دانشجویان بر اساس طرح بلوک تصادفی کامل در گروه‌های آموزشی یادگیری مشارکتی و سخنرانی قرار گرفتند. ابزار سنجش، پرسشنامه‌های روا و پایای باورهای انگیزشی و راهبردهای یاد‌گیری خود تنظیمی ‌MSLQ پینتریچ و دی گروت (Pintrich & De Groot) و مشخصات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی، من ویتنی، کای اسکوئر، آنالیز واریانس، تحلیل کوواریانس صورت گرفت. نتایج: میانگین خرده آزمون‌های باور‌های انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی‌در گروه یاد‌گیری مشارکتی به طور معناداری بیش‌تر از گروه سخنرانی بود (05/0>p) و میانگین اضطراب امتحان در گروه یادگیری مشارکتی به طور معناداری کم‌تر از گروه سخنرانی بود (05/0p<). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری روش‌های آموزشی فعال، باعث مشارکت بیش‌تر دانشجویان در موضوعات آموزشی شده تا زمینه برای افزایش باور‌های انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی‌فراهم گردد.

کلمات کلیدی

, سخنرانی, یادگیری مشارکتی, باورهای انگیزشی, راهبردهای یادگیری خود تنظیمی, آموزش پرستاری و مامایی, آموزش دانشجو-محور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042488,
author = {حسین کریمی مونقی and اعظم محمدی and امیر رضا صالح مقدم and حسن غلامی and کارشکی, حسین and نازنین زمانیان},
title = {مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {5},
month = {August},
issn = {9359-1608},
pages = {393--402},
numpages = {9},
keywords = {سخنرانی، یادگیری مشارکتی، باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، آموزش پرستاری و مامایی، آموزش دانشجو-محور،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
%A حسین کریمی مونقی
%A اعظم محمدی
%A امیر رضا صالح مقدم
%A حسن غلامی
%A کارشکی, حسین
%A نازنین زمانیان
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2014

[Download]