پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (7), شماره (21), سال (2013-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر )

نویسندگان: مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است.روش تحقیـق از نوع توصیفی است کـه بـا روش همبسـتگی انجـام و تحلیـل شـده اسـت.نمونـه شـامل 414 دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار شامل 202 پسر و 212 دختر است که بـه روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنل و ریان و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سین ها و سینگ بـرای جمـع آوری داده هـا مـورد استفاده قرار گرفت.روایی و پایایی این پرسشنامه ها قبلاً احراز شده بود.برای آزمون رابطۀ بین ناسازگاری و خودتنظیمی از ضریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چندگانـه اسـتفاده شـد.یافته ها نشان می دهد که خـودتنظیمی بـا ناسـازگاری رابطـه منفـی معنـاداری دارد.001/0=p،30/0-=r.( نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد خودتنظیمی می تواند ناسازگاری عاطفی و اجتماعی را پیش بینی کند. نتایج مقایسه خودتنظیمی و نا سازگاری دانش آموزان دختر و پسـر نشان داد که خودتنظیمی و ناسازگاری دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است و دختران نمرات بالاتری به دست آورده اند ) با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت کـه در افراد یا محیط ها یی که خودتنظیمی بالا است ، ناسازگاری کاهش می یابد.بنابراین باید نسبت بـه طراحی چنین محـیط هـای آموزشـی اقـدام شـود و آمـوزش هـای خـودتنظیمی بـرای کـاهش ناسازگاری ها در اولویت قرار گیرد

کلمات کلیدی

, خودتنظیمی, ناسازگاری, تحصیل و دانش آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042495,
author = {حاجی شمسائی, مهدی and کارشکی, حسین and امین یزدی, سیدامیر},
title = {نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر},
journal = {پژوهش در نظام های آموزشی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {21},
month = {September},
issn = {2383-1324},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {خودتنظیمی، ناسازگاری، تحصیل و دانش آموز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر
%A حاجی شمسائی, مهدی
%A کارشکی, حسین
%A امین یزدی, سیدامیر
%J پژوهش در نظام های آموزشی
%@ 2383-1324
%D 2013

[Download]