روش ها و مدل های روان شناختی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-6) , صفحات (37-58)

عنوان : ( اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه )

نویسندگان: ابراهیم امیری , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره­ ی گروهی با تاکید بر درمان راه حل محور، بر سلامت عمومی دانش­آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه شهر تربت حیدریه صورت گرفت. در این مطالعه جامعه­ ی آماری شامل تمامی دانش­ آموزان تک سرپرست مشغول به تحصیل در دبیرستان­ها و هنرستان­ های عادی سطح شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 91-92 بود. ابتدا یک هنرستان و یک دبیرستان به­ صورت خوشه­ ای انتخاب گردید و از بین دانش­ آموزان تک سرپرست آن مدارس 30 نفر گمارش شدند و به­ صورت تصادفی در دو گروه 15 آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش مشاوره گروهی راه حل محور بر روی گروه آزمایش در 7 جلسه اجرا گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه­ ی سلامت عمومی 28 ماده­ ای بود. تحلیل داده­ ها با استفاده از t مستقل و کواریانس چند متغیره انجام گردید. نتایج نشان داد که مشاوره­ ی گروهی باعث افزایش سلامت عمومی گردیده و بر مولفه­ های سلامت عمومی(کاهش افسردگی، اضطراب) تاثیر معناداری داشته است و در بدکارکردی اجتماعی و نشانه های جسمانی تاثیر معنادار نبوده است.

کلمات کلیدی

مشاوره گروهی؛ رویکرد راه حل محور؛ دانش‌آموزان پسر تک سرپرست؛ سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042504,
author = {ابراهیم امیری and کارشکی, حسین and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه},
journal = {روش ها و مدل های روان شناختی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {June},
issn = {2228-5516},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {مشاوره گروهی؛ رویکرد راه حل محور؛ دانش‌آموزان پسر تک سرپرست؛ سلامت روان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه
%A ابراهیم امیری
%A کارشکی, حسین
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J روش ها و مدل های روان شناختی
%@ 2228-5516
%D 2014

[Download]