فقه و اصول, شماره (99), سال (2015-2) , صفحات (141-158)

عنوان : ( تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )

نویسندگان: علی محمدیان , محمد محسنی دهکلانی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.

کلمات کلیدی

, قتل خطایی , عاقله , توزیع دیه , قول مشهور , ماده 468 ق.م.ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042525,
author = {محمدیان, علی and محسنی دهکلانی, محمد and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی},
title = {تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
number = {99},
month = {February},
issn = {2008-9139},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {قتل خطایی ، عاقله ، توزیع دیه ، قول مشهور ، ماده 468 ق.م.ا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
%A محمدیان, علی
%A محسنی دهکلانی, محمد
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]