اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (6), سال (2013-10) , صفحات (86-105)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سیدمهدی پورحسینی حصار , ندا جعفری نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

کلمات کلیدی

, اعلان سود, محتوای اطلاعاتی سود, به موقع بودن, عدم تقارن اطلاعاتی, پیچیدگی شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042526,
author = {عباس زاده, محمدرضا and پورحسینی حصار, سیدمهدی and ندا جعفری نسب},
title = {بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {6},
month = {October},
issn = {2251-8452},
pages = {86--105},
numpages = {19},
keywords = {اعلان سود، محتوای اطلاعاتی سود، به موقع بودن، عدم تقارن اطلاعاتی، پیچیدگی شرکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A پورحسینی حصار, سیدمهدی
%A ندا جعفری نسب
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]