سیاست ملل, دوره (1), شماره (1), سال (2013-10) , صفحات (67-96)

عنوان : ( تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده با الهام از الگوی نهادی هیلزمن، تلاش کرده است با تکیه بر درون‌مایۀ چهار برنامۀ‌ پنج‌سالۀ توسعه، مصوب 1368، 1373، 1379 و 1383، تحول مضمون سیاست‌خارجی را در اسناد برنامه‌های توسعه نشان دهد. با کاربست روش مقایسۀ بینامتنی، این نتیجه به‌دست آمد که ازمنظری تاریخی، سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی‌ از رفتارهای انقلابی به تنش‌زدایی درحال تبدیل بوده است؛ ولی، به‌منزلۀ نمادی از تمثیل دوگام به‌پیش و یک گام به‌پس، چیرگی ساخت بازگشت‌گرای ویژه‌ای را بر رفتارهای سیاست‌خارجی ایران تداوم بخشیده است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی ایران, برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه, تداوم و تغییر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042537,
author = {خلیلی, محسن},
title = {تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه},
journal = {سیاست ملل},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2387-2764},
pages = {67--96},
numpages = {29},
keywords = {سیاست خارجی ایران، برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه، تداوم و تغییر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه
%A خلیلی, محسن
%J سیاست ملل
%@ 2387-2764
%D 2013

[Download]