مطالعات برنامه ریزی آموزشی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (6-37)

عنوان : ( آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح های ارزیابی درونی و راه های توسعه ی اثربخشی آن در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. روش پژوهش، مطالعه ی موردی و منابع جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پنج گروه شامل: مدیران گروه های آموزشی و ارزیابان درونی که طرح های ارزیابی درونی را به اتمام رسانده اند (16)نفر، مدیران گروه و ارزیابان درونی که هنوز طرحهای ارزیابی درونی را به اتمام نرسانده اند(35)نفر، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه هایی که هنوز درگیر اجرای طرح های ارزیابی درونی نشده اند (16)نفر، متخصصان موضوعی ارزشیابی(3)نفر و مدیران ستادی دانشگاه فردوسی مشهد(7)نفر در سال 1390بودند. برای جمع آوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساخت یافته از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری- تاملی مورد تحلیل قرار گرفتند و اعتبار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد مهم ترین عللی که باعث شده است برخی گروه های آموزشی از انجام ارزیابی درونی در دانشگاه فردوسی مشهد خودداری کنند عبارت بودند از: عدم فرهنگ سازی، کمبود مشوق های مالی و پژوهشی و عدم وجود انگیزه. مهم ترین مشکلات فراروی مجریان طرح های ارزیابی درونی در حال اجرا عبارتند از: عدم همکاری اعضای هیات علمی، عدم وجود پایگاه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن اطلاعات دانشجویان، اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده. مهم ترین دلایل جهت عملیاتی نشدن راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده در طرح های ارزیابی درونی عبارتند از: تاکید کم و عدم پیگیری عملیاتی شدن پیشنهادها توسط دفتر نظارت و ارزیابی، باز نشسته شدن یا جابه جایی مجریان و مدیران گروه های آموزشی طرح های خاتمه یافته. مهم ترین راهکارها جهت اثربخشی بیشتر طرح های ارزیابی درونی در دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: افزایش مشوق های مالی و پژوهشی طرح و ایجاد انگیزه.

کلمات کلیدی

, طرح ارزیابی درونی, مدیران گروه¬های آموزشی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042541,
author = {حکیمی, وجیهه and مهرام, بهروز and آهنچیان, محمدرضا},
title = {آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی آموزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2345-3133},
pages = {6--37},
numpages = {31},
keywords = {طرح ارزیابی درونی، مدیران گروه¬های آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A حکیمی, وجیهه
%A مهرام, بهروز
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مطالعات برنامه ریزی آموزشی
%@ 2345-3133
%D 2013

[Download]