رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (162-185)

عنوان : ( تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (بارمین آپسین) در نواحی غربی و مرکزی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد جوانبخت , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان به سن بارمین آپسین در ارتفاعات کپه داغ در شمال شرق ایران برونزد دارد . در این مطالعه سه برش از سازند تیرگان در برشهای 498 و 238 متر اندازه گیری و برداشت شده است. مطالعات پتروگرافیکی 260 مقطع نازک منجر به /2 ،207/ اسفیدان، ددانلو و رادکان به ترتیب با 8 شناسایی 17 رخساره کربناته و چهار رخساره آواری شده است. رخساره های کربناته در یک رمپ هموکلینی و چهار کمربند دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدی نهشته شده اند. رخساره های آواری نیز به چهار رخساره ماسه سنگ آهکی، کوارتز آرنایت، ساب آرکوز و سابلیتآرنایت طبقه بندی شده اند. تغییرات نسبی سطح آب دریا در زمان بارمین آپسین باعث تشکیل دو سکانس رسوبی بزرگ مقیاس در برش های مورد مطالعه شده است. مرز زیرین و بالایی سوپر سکانس تیرگان در برشهای مورد مطالعه از نوع دوم است. امید است اطلاعات به دست آمده بتواند در بازسازی وضعیت تکتونیکی منطقه در کرتاسه زیرین کمک نماید

کلمات کلیدی

, بارمین آپسین, سازند تیرگان, کپه داغ, سکانس رسوبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042551,
author = {محمد جوانبخت and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (بارمین آپسین) در نواحی غربی و مرکزی کپه داغ، شمال شرق ایران},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {162--185},
numpages = {23},
keywords = {بارمین آپسین، سازند تیرگان، کپه داغ، سکانس رسوبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (بارمین آپسین) در نواحی غربی و مرکزی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A محمد جوانبخت
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2014

[Download]