فقه و اصول, دوره (1), شماره (96), سال (2014-6) , صفحات (105-132)

عنوان : ( پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایجایی اطلاعات در جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهدهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم مذتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان بر آنند که اولا پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که در جهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیا پدیده خبر فراتر از مالیت و برخوردار از ویژگی ملکیت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیا است. ثبوت این ویژگی در مورد اخیر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهد بخشید. ثالثا پدیده خبر پس از احراز مالیت و مالکیت آن، صلاحیت آن را دارد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و موعاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.

کلمات کلیدی

, خبر, مالیت, مالکیت, مالیت خبر, مالکیت خبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042559,
author = {فخلعی, محمدتقی and علی اکبری بابوکانی, احسان},
title = {پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {1},
number = {96},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {105--132},
numpages = {27},
keywords = {خبر، مالیت، مالکیت، مالیت خبر، مالکیت خبر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن
%A فخلعی, محمدتقی
%A علی اکبری بابوکانی, احسان
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]