علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-6) , صفحات (16-27)

عنوان : ( مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی )

نویسندگان: احمد احتیاطی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های نوین فرآیند مواد غذایی مانند پرتودهی و ماکروویو روش های هستند در سال های اخیر در صنعت مواد غذایی به منظور تولید مواد غذایی سالم تر و با کیفیت تر مورد استفاده قرار می گیرد.مقاله حاضر مروری بر تحقیقات صورت گرفته در حوزه تاثیر فرایندهای نوین بر ویژگی های مواد بسته بندی است و نیز به تاثیر آن بر شدت مهاجرت ترکیبات از مواد بسته بندی به ماده غذایی طی نگهداری پرداخته است.

کلمات کلیدی

, ایمنی , بسته بندی, پرتودهی , ماکروویو و مهاجرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042561,
author = {احتیاطی, احمد and صداقت, ناصر},
title = {مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {16--27},
numpages = {11},
keywords = {ایمنی ; بسته بندی;پرتودهی ; ماکروویو و مهاجرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی
%A احتیاطی, احمد
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2014

[Download]