آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (420-429)

عنوان : ( پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) )

نویسندگان: نونا شیخ الاسلامی , بیژن قهرمان , ابوالفضل مساعدی , کامران داوری , مهدی مهاجرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر-تعرق یکی از مهمترین پارامترهایی است که دانستن آن جهتا برآورد نیاز آبی گیاه و طراحی سیستم های آبیاری ضروری است، این پدیده متاثر از پارامترهای اقلیمی زیادی می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نسبی متغیرهای موثر در این پدیده و نیز برآورد تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و تحلیل عاملی پرداخته شده است. به این منظور از داده های ایستگاه سینوپتیک مشهد با اقلیم نیمه خشک واقع در استان خراسان رضوی دراستفاده گردید مقیاس روزانه و در فاصله سال های 1991-2005 و تاثیر نسبی پارامترهای دما (T) (حداکثر، متوسط و حداقل)، رطوبت نسبی (RH)، ساعات آفتابی (Rs) و سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین (U2) بر این پدیده مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مولفه های اصلی استخراج شده، مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تخمین تبخیر-تعرق ارایه شد. آماره t برای مقدار ثابت و برای هر یک از مولفه های اصلی تعیین شد که همه ضرایب در سطح 5% معنی دار بودند. در شرایط اقلیمی مشهد، همبستگی مولفه های اول (PC1) و دوم (PC2) با تبخیر-تعرق به ترتیب داری ضرایب 694/. و 556/. بود، مولفه اول نسبت به مولفه دوم همبستگی بیشتری با تبخیر-تعرق داشت و دمای حداقل، دمای متوسط، دمای حداکثر و رطوبت نسبی برای برآورد تبخیر-تعرق به ترتیب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها (ساعات آفتابی و سرعت باد) برخوردار بودند. مقادیر ضریبتبیین روش های MLR-PCA و MLR برابر با 903/0 و 897/0 به دست آمد که بیانگر توانایی روش PCA است

کلمات کلیدی

, آنالیز چند متغییره, ایستگاه مشهد, تحلیل عاملی, چند متغییره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042571,
author = {شیخ الاسلامی, نونا and قهرمان, بیژن and مساعدی, ابوالفضل and داوری, کامران and مهاجرپور, مهدی},
title = {پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {420--429},
numpages = {9},
keywords = {آنالیز چند متغییره، ایستگاه مشهد، تحلیل عاملی، چند متغییره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)
%A شیخ الاسلامی, نونا
%A قهرمان, بیژن
%A مساعدی, ابوالفضل
%A داوری, کامران
%A مهاجرپور, مهدی
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2014

[Download]