تفکر و کودک, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (17-38)

عنوان : ( بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» )

نویسندگان: زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سعی شده است عقاید، نگرشها و ایدئولوژیهایی بررسی شوند که نویسندگان از طریق کتاب های خود به کودکان و نوجوانان منتقل می کنند. از این رو تلاش شده است مشخص شود مفاهیم، عقاید، نگرشها و ایدئولوژی هایی موجود در کتابهای دینی کودکان و نوجوانان کدامند؟ و این ایدئولوژی ها و مفاهیم از طریق چه ساختارهای زبانی در کتاب های کودکان بیان و به انها منتقل می شود؟ در این پژوهش از رویکرد تامپسون (1990) استفاده شده است که پنج روش کلی عملکرد ایدئولوژی- مشروع سازی، پنهان سازی، یکی سازی و چیزوارگی - به همراه تعدادی راهبرد ترسیم نمادین متناسب با ان ها را بیان می کند. مچنین برای تحلیل ساختارها در متون از مفاهیم مطرح شده در دستور نقش گرای هلیدی نیز بهره گرفته شده است. نمونه بررسی شده شش داستان مربوط به گروه های سنی «د» و «ه» است که جزو داستان های دینی محسوب می شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است . از جمله یافته های این نوشتار این است که نویسندگاندر کتاب های بررسی شده، برای بیان مفاهیم دینی و معنوی، گاهی از روایت سازی و بیان روایی و داستانی و گاهی از عقلانی سازی و اوردن مجموعه ای از دلایل عینی و مشاهده پذیر برای بیان این مسائل استفاده کرده اند. آن ها همچنین از راهبردهای افتراق و همگانی سازی نیز بهره برده اند. مسائلی چون عقوبت گناه و مجازات، به علت ناخوشایند و منفی بودن، با راهبرد مجهول سازی بیان شده اند و گاهی نیز از حسن تعبیر و استعاره و پنهان سازی برای بیان مسائل دردناک استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, ایدئولوژی, رویکرد تامپسون, ادبیات کودک و نوجوان, ‌دستور نقش گرای هلیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042573,
author = {حامدی شیروان, زهرا and شریفی, شهلا},
title = {بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه»},
journal = {تفکر و کودک},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {8835-5678},
pages = {17--38},
numpages = {21},
keywords = {ایدئولوژی، رویکرد تامپسون، ادبیات کودک و نوجوان،‌دستور نقش گرای هلیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه»
%A حامدی شیروان, زهرا
%A شریفی, شهلا
%J تفکر و کودک
%@ 8835-5678
%D 2014

[Download]