مطالعات آینده پژوهی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (123-150)

عنوان : ( واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012 )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , مجید نصیری نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل پایدار و تاثیر گذار در سیاست خارجی هر کشور عامل فرهنگی است که در قالب دیپلماسی فرهنگی تجلی می یابد. دیپلماسی فرهنگی حوزهای از دیپلماسی است که به برقراری، توسعه و پیگیری روابط با کشورهای خارجی از طریق فرهنگ، هنر و آموزش مربوط است. دیپلماسی فرهنگی فرآیند موثری است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملتها در سطوح دو جانبه و چند جانبه ترویج می یابد.نام گذاری تحولات اخیر خاورمیانه در قالب بیداری اسلامی از جانب ایران به نوعی بیان تاثیرپذیری این تحولات از ایدئولوژی انقلاب اسلامی می باشد. این امر به منزله آن است که ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران عامل اصلی تحریک مردم در جهت برقراری یک حکومت اسلامی به تاسی از ایران است.

کلمات کلیدی

, دیپلماسی فرهنگی, تحولات خاورمیانه, انقلاب ایران, مردم سالاری غربی, ایدئولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042576,
author = {رنجکش, محمدجواد and نصیری نسب, مجید},
title = {واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012},
journal = {مطالعات آینده پژوهی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {****-0158},
pages = {123--150},
numpages = {27},
keywords = {دیپلماسی فرهنگی، تحولات خاورمیانه، انقلاب ایران، مردم سالاری غربی، ایدئولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012
%A رنجکش, محمدجواد
%A نصیری نسب, مجید
%J مطالعات آینده پژوهی
%@ ****-0158
%D 2013

[Download]