مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل, دوره (1), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (1-47)

عنوان : ( نقد و بررسی تاثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاه نظریه فمنیسم مارکسیستی )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , فرزانه برناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نظریات مطروحه در حوزه علوم اجتماعی ، بطور اعم، و در رشته روابط بین الملل ، بطور خاص ، نظریه فمنیسم یا آنگونه که عده ای می پندارند جنبش اجتماعی فمنیسم می باشد. این نظریه/ جنبش به مانند سایر نظریه های حوزه علوم اجتماعی طیفی از دیدگاه های مختلف را شامل می گردد که بعضا موارد اختلاف نیز بین این نحله ها به چشم می خورد. اما به واسطه مبانی مشترک هستی شناسی و معرفت شناسی ، میزان همسانی و سازواری ها بیشتر می باشد. از آنجا که این نظریه در تقسیم بندی نظریه های علوم اجتماعی و روابط بین الملل در زمره نظریه های انتقادی ( به مفهوم اعم) در مقابل نظریه های متعارف ( Mainstream) قرار می گیرد، لبه تیز انتقادات خود را متوجه مدرنیسم و آثار و لوازم آن نموده است. در بین نحله های فمنیسم در قلمرو روابط بین الملل ، فمنیسم مارکسیستی نسبت به سایر نحله ها ( پست مدرنی) با نگاه نقادانه تری به سرمایه داری/مردسالاری بویژه در حوزه اقتصاد و سیاست معطوف گردیده است.این نوشتار درصدد آن است که با بررسی ظهور پدیده انقلاب صنعتی و سرمایه داری ، آثار آنرا بر پدیده وضعیت اشتغال زنان بررسی و دلایل فمنیست های مارکسیستی را بر سوء وضعیت پدیده مذکور مطرح نماید.

کلمات کلیدی

, فمنیسم, وضعیت اشتغال, جهانی شدن سرمایه داری, فمنیسم مارکسیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042577,
author = {رنجکش, محمدجواد and برناه, فرزانه},
title = {نقد و بررسی تاثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاه نظریه فمنیسم مارکسیستی},
journal = {مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-5432},
pages = {1--47},
numpages = {46},
keywords = {فمنیسم،وضعیت اشتغال،جهانی شدن سرمایه داری، فمنیسم مارکسیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی تاثیر سرمایه داری بین المللی بر وضعیت اقتصادی زنان از نگاه نظریه فمنیسم مارکسیستی
%A رنجکش, محمدجواد
%A برناه, فرزانه
%J مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
%@ 2345-5432
%D 2014

[Download]