آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (19), سال (2014-8) , صفحات (131-154)

عنوان : ( معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره معنا و مراد آیه نهم سوره بلد: وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی اعم از مفسران، مترجمان قرآن، قرآن‌پژوهان و محدثان بر آن‌اند که «نجدین» به معنای راه خیر و راه شر بوده، مراد آیه این است که خداوند متعالی انسان را با سرمایه شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها آفریده و به او قدرت تشخیص این دو و تمییز آن‌ها از یکدیگر را داده است. ادله قرآنی و روایی و تبیین و توجیه‌هایی نیز در تأیید این تفسیر ارائه شده است. در این میان دو دیدگاه شاذ وجود دارد: یکی این که مراد آیه هدایت غریزی طفل به دو پستان مادر در بدو تولد است که واژه «نجد» در زبان عربی به این معنا نیز به کار رفته است؛ دیگر آن که مقصود از «نجدین» راه سعادت دنیا و راه سعادت آخرت است. دقت نظر در ادله هر یک از این دیدگاه‌ها و بررسی سیاق آیات سوره نشان می‌دهد که چون از یک سو ادله روایی دیدگاه نخست علی‌رغم شهرتش از ضعف سندی برخوردارند و حمل آیه بر این معنا نیز از جهاتی چند با تکلف همراه است و از سوی دیگر دیدگاه دوم با ظاهر الفاظ آیه تناسب و هماهنگی بیشتری دارد ترجیح با دیدگاه دوم است.

کلمات کلیدی

, سوره بلد, نجد, نجدین, خیر و شر, هدایت به نجدین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042580,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {19},
month = {August},
issn = {2251-9378},
pages = {131--154},
numpages = {23},
keywords = {سوره بلد، نجد، نجدین، خیر و شر، هدایت به نجدین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیه وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2014

[Download]