آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (276-285)

عنوان : ( ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی )

نویسندگان: مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای یک برنامه‌ی مدیریتی موفق خاک و گیاه نیازمند آگاهی از کمیت ویژگی های مکانی و میزان تاثیر آن ها بر عملکرد محصول است. خصوصیات خاک از مهمترین ویژگی های مکانی موثر بر تغییرپذیری عملکرد در مقیاس مزرعه ای می باشد. از این رو در این پژوهش، همبستگی های متقابل بین خصوصیات خاک از جنبه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی با یکدیگر و با عملکرد ذرت با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی (PCA) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 18 متغیر خاک و عملکرد ذرت در بخشی از اراضی کشاورزی مزرعه نمونه آستان قدس، شهرستان مشهد اندازه گیری شد. جهت کاهش تعداد متغیرهای مورد مطالعه و حذف اثر چند هم خطی بین متغیرها از آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، 4 مولفه اصلی با مقدار ویژه ≥ 1 و در برگیرنده 67 درصد تغییرات داده های اندازه گیری شده انتخاب گردید. سپس خصوصیات خاک به مولفه‌های ظرفیت بالای توصیف کننده حاصلخیزی خاک، ظرفیت متوسط توصیف کننده حاصلخیزی خاک، ظرفیت میزان نفوذپذیری خاک و ظرفیت میزان هم آوری خاک گروه بندی شدند. نتایج نشان داد که مولفه ظرفیت بالای توصیف کننده حاصلخیزی خاک با 43 درصد توصیف واریانس داده ها حدود 77درصد تغییر پذیری عملکرد ذرت را در مقیاس مزرعه ای می تواند توضیح دهد. بنابراین آنالیز مولفه های اصلی امکان توصیف قسمت اعظمی از تغییرپذیری عملکرد محصول را با حذف اثر چند هم خطی فراهم می سازد.

کلمات کلیدی

, تجزیه مولفه های اصلی, خصوصیات خاک, عملکرد ذرت, مقیاس مزرعه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042596,
author = {قائمی, مرجان and آستارائی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and ثنائی نژاد, سیدحسین and امامی, حجت},
title = {ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {276--285},
numpages = {9},
keywords = {تجزیه مولفه های اصلی، خصوصیات خاک، عملکرد ذرت، مقیاس مزرعه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی
%A قائمی, مرجان
%A آستارائی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A امامی, حجت
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]