اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (85), سال (2014-8) , صفحات (87-105)

عنوان : ( بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مباحث مهم در تولید محصولات مختلف، بررسی روند تغییرات تکنولوژی و تحلیل اقتصاد مقیاس است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییر تکنولوژی و تفکیک آن به مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده و همچنین تحلیل اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی استان خراسان رضوی می‌باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین معادلات سهم هزینه‌ها در چارچوب سیستم معادلات که از طریق SURE برآورد گردید استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در طول دوره 1389-1372 مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، روند تغییرات تکنولوژی باعث کاهش هزینه‌های تولید شده که در این خصوص مؤلفه تغییر فنی ناشی از گسترش مقیاس به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه در روند تغییر تکنولوژی تشخیص داده شد. همچنین نتایج در خصوص بازده نسبت به مقیاس حاکی از آن است که در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی، بازده صعودی نسبت به مقیاس حاکم است که مقدار متوسط آن در طول دوره مورد بررسی، حدود 9699/7 بدست آمد. لذا سیاستهای افزایش مقیاس‌های تولید در مزارع استان خراسان رضوی مورد تأکید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تغییر تکنولوژی, اقتصاد مقیاس, تابع هزینه ترانسلوگ, سیستم معادلات به ظاهر نامتبط (SURE), گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042618,
author = {کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {85},
month = {August},
issn = {1022-4211},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {تغییر تکنولوژی، اقتصاد مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ، سیستم معادلات به ظاهر نامتبط (SURE)، گندم آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]