برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (25-42)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون شهر بناب) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , فخری صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکل‌گیری شهرهای جدید در کشور ما سابقه کمی دارد با این حال توسعه شهرنشینی در دو سه دهه اخیر شتابی چشمگیر یافته است و تقویت شهرهای کوچک و بهبود توسعه روستایی دارای روابط تنگاتنگی هستند.در این مقاله تلاش شد تا عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مسأله ادغام روستاها در یکدیگر و شکل‌گیری شهرهای جدید مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) از سطح 179 خانوار نمونه‌ی منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی میزان اثرگذاری حاصل از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی نشان داد که در سطح معناداری بالاتر از 95 درصد، این متغیرها با میانگین 4/3 تا 6/3 بر گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر تأثیر داشته است. علاوه براین نتایج حاصل از t دو نمونه‌ای در رابطه با اثرگذاری جنس در گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در گرایش آنان وجود دارد،اما در رابطه با دو متغیر سن و تحصیلات با توجه به آزمون‌های لون و کولموگروف – اسمیرنوف نتایج حاکی از یکسانی نظرات افراد بوده است. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل فراهم نمودن زمینه های اشتغال جمعیت بیکار و فعال روستایی درشهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت بیکاران روستایی به کلان شهرها؛توسعه بازارهای محلی با تأکید برعرضه محصولات کشاورزی درشهرهای کوچک؛ ایجادتسهیلات و مشوق های سرمایه گذاری درشهرهای کوچک و فراهم کردن زمینه هایی برای حفظ فرهنگ ها و سنت های روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, ادغام روستاها, شهرهای کوچک, عوامل فردی, عوامل اجتماعی, اقتصادی و محیطی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042622,
author = {عنابستانی, علی اکبر and صادقی, فخری},
title = {بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون شهر بناب)},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7485},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {ادغام روستاها، شهرهای کوچک، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی، بناب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید(مطالعه موردی :روستاهای پیرامون شهر بناب)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صادقی, فخری
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2014

[Download]