سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (1), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (1-35)

عنوان : ( نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) )

نویسندگان: مجتبی احمدیان , روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می‌باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

روش شناسی کیو؛ فرهنگ سیاسی؛ کارآمدی؛ مشروعیت؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042630,
author = {مجتبی احمدیان and اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2014},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-2544},
pages = {1--35},
numpages = {34},
keywords = {روش شناسی کیو؛ فرهنگ سیاسی؛ کارآمدی؛ مشروعیت؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)
%A مجتبی احمدیان
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2014

[Download]