پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (12), شماره (18), سال (2015-4) , صفحات (140-150)

عنوان : ( تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) )

نویسندگان: احمدرضا فاضلی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد سازنده گرایی یکی از رویکردهای نسبتا جدید در زمینه طراحی آموزشی است. هدف از این مطالعه، شناسایی و کشف تجارب دانشجو- معلمان از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی و الگوی طراحی محیط های یادگیری سازنده گرای جاناسن بود. روش پژوهش در این مطالعه، روش توصیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه این پژوهش، کلیه دانشجو- معلمان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد رشته علوم تربیتی- آموزش ابتدایی بودند که در سال تحصیلی90-91 در آن مرکز تحصیل می کردند. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند بود و نمونه پژوهش، تعداد 15 نفر از دانشجو- معلمان مرکز بودند که چون محقق به اشباع اطلاعاتی رسید به همین تعداد نمونه بسنده کرد. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین مشاهده بود. برای اعتبار نتایج این پژوهش، نتایج و مقوله های استخراج شده به تایید پژوهیدگان رسید. برای تحلیل اطلاعات و متن مصاحبه ها از روش کدگذاری استقرائی استفاده شد. نتایج استفاده از الگوی جانسون در کلاس درس تجارب بسیار ارزنده ای را برای دانشجو-معلمان به دنبال داشت و مهمترین مقوله ها و نتایجی که از مصاحبه ها استخراج شد عبارت بودند از: استقلال، خودگردانی یا خودکفایی، توسعه توانایی حل مسئله، تسلط در جستجو، بازیابی و ذخیره اطلاعات، تعاملات اثربخش و یادگیری عمیق و اثربخش. با توجه به این نتایج، استفاده از این الگو و سایر الگوهای مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی می تواند، تاثیر زیادی بر عملکرد و موفقیت دانش آموزان و دانشجویان در دروس مختلف داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تجارب دانشجو-معلمان, طراحی آموزشی, رویکرد سازنده گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042636,
author = {فاضلی, احمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد)},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {18},
month = {April},
issn = {2008-1197},
pages = {140--150},
numpages = {10},
keywords = {تجارب دانشجو-معلمان، طراحی آموزشی، رویکرد سازنده گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد)
%A فاضلی, احمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2015

[Download]