تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (12), سال (2014-4) , صفحات (11-23)

عنوان : ( اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات کیفی بذر گیاهان زراعی تولید شده در شرایط رقابت در کنار توجه به کمیت، می‌تواند برای تهیه بذر از مزرعه سودمند باشد. بدین منظور، بذور تولید شده چهار رقم گندم (سایسون، الوند، چمران و سپاهان) در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف چاودار وحشی (صفر، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع) برداشت شد. در آزمایشگاه، از هر واحد مزرعه ای 50 عدد بذر گندم جدا و در پتریدیش تحت آزمون جوانه‌زنی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم چاودار وحشی، صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد و ضریب یک‌نواختی جوانه‌زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، حجم و چگالی ریشه چه بذور حاصله ارقام گندم کاهش یافت. در مقابل، میانگین مدت زمان جوانه‌زنی افزایش نشان داد. در هر یک از سطوح تراکم علف هرز، کمترین و بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی به ترتیب در ارقام الوند و سایسون حاصل شد. ضریب هم‌بستگی به‌دست آمده حاکی از رابطه بسیار قوی بین وزن هزار دانه و میانگین مدت زمان جوانه‌زنی بود. میانگین مدت زمان جوانه‌زنی نیز با صفات گیاهچه رابطه قوی نشان داد. به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که وزن بذر حاصل از تداخل با علف هرز، بر کیفیت بذر و صفات مرتبط با آن تأثیر بسزایی داشت

کلمات کلیدی

, تراکم چاودار وحشی, ضریب یک‌نواختی جوانه‌زنی, هم‌بستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042647,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and فاطمه سلیمانی},
title = {اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {12},
month = {April},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {11--23},
numpages = {12},
keywords = {تراکم چاودار وحشی، ضریب یک‌نواختی جوانه‌زنی، هم‌بستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A فاطمه سلیمانی
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2014

[Download]