زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (106), سال (2014-7) , صفحات (8-15)

عنوان : ( مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی )

نویسندگان: مریم کبیریان , زهرا عابدیان , سیدرضا مظلوم , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عوامل زمینه ای، عواملی در درون و بیرون فرد هستند که توانایی او را برای درگیری در فعالیت های خود مراقبتی تحت تأثیر قرار می دهند. از آنجا که رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره به منظور ارتقاء سلامت زنان انجام می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش رفتارهای خود مراقبتی توسط همتا و مراقب بهداشتی انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1311 بر روی 165 دختر مجرد مبتلا به دیسمنوره اولیه با تجربه حداقل 3 دوره قاعدگی دردناک در خوابگاه های دانشگاه فردوسی شهر مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی به یکی از 3 گروه آموزش توسط همتا، آموزش توسط مراقب بهداشتی و کنترل تخصیص یافتند. داده ها توسط پرسشنامه های روایی و پایایی عوامل زمینه ای، مقیاس رفتارهای خود مراقبتی در ارتباط با دیسمنوره و مقیاس دیداری درد جمع آوری شد.

کلمات کلیدی

, آموزش, خود مراقبتی, رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042648,
author = {مریم کبیریان and زهرا عابدیان and سیدرضا مظلوم and مهرام, بهروز},
title = {مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2014},
volume = {17},
number = {106},
month = {July},
issn = {1680-2993},
pages = {8--15},
numpages = {7},
keywords = {آموزش، خود مراقبتی، رفتار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی
%A مریم کبیریان
%A زهرا عابدیان
%A سیدرضا مظلوم
%A مهرام, بهروز
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2014

[Download]