راهبرد اقتصادی, دوره (3), شماره (8), سال (2013-5) , صفحات (35-53)

عنوان : ( نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری )

نویسندگان: سیدعبداله رضوی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به ویژه اینکه این متغیر به لحاظ نظری هم می تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد.در این مقاله با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته است.نتایج حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد.

کلمات کلیدی

, نفت, نرخ ارز, صادرات غیر نفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042650,
author = {رضوی, سیدعبداله and سلیمی فر, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری},
journal = {راهبرد اقتصادی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {8},
month = {May},
issn = {2252-0597},
pages = {35--53},
numpages = {18},
keywords = {نفت، نرخ ارز، صادرات غیر نفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری
%A رضوی, سیدعبداله
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J راهبرد اقتصادی
%@ 2252-0597
%D 2013

[Download]