پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (5), شماره (17), سال (2014-7) , صفحات (35-46)

عنوان : ( تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری )

نویسندگان: عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحول اکوسیستم های شهری در مقیاس زمان و مکان حاصل روابط پویای بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرآیندهای زیستی-فیزیکی است. انعطاف پذیری اکولوژیکی اکوسیستم های شهری به معنی درجه تحمل-پذیری آنها در برابر آشفتگی ها قبل از تغییر و بازسازی در ساختار و عملکرد این سیستم هاست. انفصال و قطعات جداگانه اکولوژیکی، کاهش میزان پوشش، تغییرات در سیستم هیدرولوژیکی، چرخه مواد و یکنواختی در ترکیب گونه ای (هموژنیتی)، اکوسیستم های شهری را محیط های آسیب پذیر معرفی نموده است. سیستم هایی که الگوهای شهر مانند شکل، کاربری و ارتباطات، اثرات گوناگونی بر پویایی اکوسیستم و انعطاف پذیری اکولوژیکی آن گذاشته است. در این مقاله ارتباط الگوهای شهری با عملکرد اکوسیستم در قالب مدلی مفهومی تحلیل شده است. فرض بر این است که انعطاف پذیری در اکوسیستم های شهری تابع فعالیت های انسانی و زیستگاه های طبیعی است که بوسیله فرآیندهای اقتصادی-اجتماعی و بیوفیزیکی در نواحی شهری اداره می شود. مدل تحلیل شده در این مقاله می تواند در برنامه ریزی و مدیریت شهری برای پژوهشگران این حوزه ملاک عمل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, انعطاف‌پذیری, اکوسیستم شهری, محدوده جذب پوشش, محدوده جذب پراکنده, الگو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042651,
author = {سپهر, عادل},
title = {تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {July},
issn = {2228-5229},
pages = {35--46},
numpages = {11},
keywords = {انعطاف‌پذیری، اکوسیستم شهری، محدوده جذب پوشش، محدوده جذب پراکنده، الگو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری
%A سپهر, عادل
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2014

[Download]