فیض, دوره (18), شماره (4), سال (2014-8) , صفحات (345-353)

عنوان : ( اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: UCP2 ( Uncoupling Protein 2 ) پروتئینی در غشای داخلی میتوکندری است که ناکار کردن ژن آن باعث القای پاسخ‌های پیش­برنده التهابی می‌شود، اما Genipin، مهار کننده فارماکولوژیک UCP2 ، دارای اثرات ضد التهابی است. در این مطالعه اثر Genipin بر ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین در حضور و عدم حضور مرفین بررسی شده­ است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش، موش‌های صحرایی نر ویستار (200 تا250 گرم) در 7 گروه دریافت­کننده سالین ( i.p )-سالین ( i.t )، سالین ( i.p )- DMSO ( i.t )، سالین ( i.p )- Genipin ( i.t )، مرفین ( mg/kg 10، i.p )- DMSO ( i.t )، مرفین ( mg/kg 10، i.p )- Genipin ( i.t )، مرفین ( μg/kg 1، i.p )- DMSO ( i.t ) و مرفین ( μg/kg 1، i.p )- Genipin ( i.t ) تقسیم‌بندی شدند. التهاب با تزریق µl 50 محلول فرمالین 5/2 درصد به کف پای عقبی حیوانات القاء شد و حجم پا قبل و پس از تزریق، به روش پلتیسمومتری به ­دست آمد. نتایج: یافته‌ها نشان دهنده اثر ضد التهابی Genipin بر ادم القاء شده توسط فرمالین بود. Genipin اثرات ضد التهابی مرفین را تقویت کرد، در حالی­که اثری بر پیش­برندگی التهاب دوز بسیار ناچیز مرفین نداشت؛ این دوز مرفین اثرات ضد التهابی Genipin را معکوس کرد. نتیجه‌گیری: اگرچه با مهار UCP2 توسط Genipin انتظار بر پیش­برد ادم التهابی بود، اما احتمالا اثرات ضد التهابی Genipin از طریق مهار NF-κB به قدری قوی است که اثرات مهاری آن بر UCP2 و متعاقبا التهاب را پوشش می‌دهد، و اثرات ضد التهابی مرفین نیز در محدوده آن قرار دارد. ممکن است تقلیل ­اثر ضد التهابی Genipin در حضور دوز بسیار ناچیز مرفین به­ دلیل تشابه مکانیسم‌های عمل این دوز مرفین و Genipin باشد، که کانال­های KATP پیشنهاد می ­شود.

کلمات کلیدی

, UCP2, Genipin, التهاب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042652,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین},
journal = {فیض},
year = {2014},
volume = {18},
number = {4},
month = {August},
issn = {2008-9821},
pages = {345--353},
numpages = {8},
keywords = {UCP2، Genipin، التهاب، مرفین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J فیض
%@ 2008-9821
%D 2014

[Download]