ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (126-138)

عنوان : ( بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی , جلال برادران مطیع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی و درجه بندی محصولات کشاورزی در فرایند تولید تا عرضه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. جداسازی می تواند بر اساس مشخصات فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی و غیره انجام شود. لازمه هر گونه طراحی سیستم های جدید مطالعه کافی روی مشخصات و رفتار محصولات کشاورزی است. در این مقاله با فرض تاثیر پذیری ضریب اصطکاک دینامیکی از بار الکتریکی ایجاد شده روی نمونه ها، شرایطی مد نظر بود که بیشترین اختلاف بین ضریب اصطکاک پسته های خندان و سربسته به منظور طراحی سیستم جداساز مشخص شود. ضرایب اصطکاک 3×3×3×3× دینامیکی نمونه پسته های خندان و سربسته در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2 8 درصد)، شدت میدان الکتریکی با سه سطح ( صفر ، 4000 و / 14 و 1 /5 ،24/ فاکتورهای رطوبت با سه سطح ( 2 2500 و 3300 میلیمتر در دقیقه)، نوع سطح تماس با ، 7000 ولت)، سرعت حرکت روی سطح با سه سطح ( 1300 سه سطح (ورق آهن گالوانیزه، ورق آلومینیوم و تسمه لاستیکی صاف) و شرایط پسته با دو سطح ( خندان و سر بسته) شدت میدان 7000 ولت برای طراحی سیستم جداساز پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, ضریب اصطکاک دینامیکی, پسته, بارالکتریکی, سطوح اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042657,
author = {اق خانی, محمدحسین and برادران مطیع, جلال},
title = {بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {126--138},
numpages = {12},
keywords = {ضریب اصطکاک دینامیکی، پسته، بارالکتریکی، سطوح اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته
%A اق خانی, محمدحسین
%A برادران مطیع, جلال
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2016

[Download]