پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (3), شماره (8), سال (2009-6) , صفحات (28-40)

عنوان : ( آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی )

نویسندگان: محمدحسن فرخ زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عباسعلی رحمانی , جواد ایزی , محمود توکلیان اکبری , فضل الله طالبی کهدویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین بهداشت روانی در میان قشر جوان و فرهیخته ی کشور وتسری سلامت در فضای دانشگاه اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به منظور آگاهی از نیمرخ سلامت روانی دانشجویان علمی – کاربردی ورودی سال 1385 مجتمع انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع کاردانی و کارشناسی به تعداد 526 نفر ،و نمونه آماری ، برابر با جامعه ،به صورت تمام شماری بوده است.گردآوری داده هااز طریق پرسشنامه ،و تحلیل داده ها با توجه به آزمون های آماری(تحلیل عاملی ورگرسیون لوجیستیک) انجام گرفته است. میزان سلامت روانی دانشجویان با توجه به (GHQ 12)و نقطه برش 7/3 montazery) ،2003) نشان داد که بیش از 10درصد دانشجویان از مشکلات روانشناختی رنج می برند. بین متغیر های سلامت روان باجنسیت،تاهل و سهمیه قبولی (شاغل وآزاد) رابطه معنا دار وجود داشت .وبه ترتیب مردان، متاهلین ودانشجویان شاغل از سلامت روانی بیشتری برخوردار بودند.همچنین بین متغیر میزان سلامت روان بامتغییر های ، در معرض خودکشی،احتمال مصرف مواد ، رابطه معنا دار وجود داشت ،یعنی هر چه سطح سلامت روان افزایش یابد احتمال مصرف مواد و خودکشی کاهش می یابد.بین دومتغیر سلامت روان و حمایت اجتماعی رابطه منفی معنا دار وجودداشت ،یعنی هرچه میزان حمایت اجتماعی بیشتر شود، میزان اختلالات فرد کاهش می یابد. بین اعتقادات مذهبی افراد و میزان سلامت روانی آنها رابطه معناداری وجود ندارد، هرچند نتایج گویای این مطلب بود که هرچه افراد بیشتر از اعتقادات مذهبی در زندگی کمک می گیرند از سلامت روانی بالاتری برخوردار هستند ولی از نظر آماری رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, بهداشت روانی, اعتقاد مذهبی, عوامل حفاظت کننده, عوامل خطر, مرکزآموزش علمی-کاربردی خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042661,
author = {محمدحسن فرخ زاده and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عباسعلی رحمانی and جواد ایزی and محمود توکلیان اکبری and فضل الله طالبی کهدویی},
title = {آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی},
journal = {پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {1735-6652},
pages = {28--40},
numpages = {12},
keywords = {بهداشت روانی،اعتقاد مذهبی،عوامل حفاظت کننده،عوامل خطر،مرکزآموزش علمی-کاربردی خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی
%A محمدحسن فرخ زاده
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عباسعلی رحمانی
%A جواد ایزی
%A محمود توکلیان اکبری
%A فضل الله طالبی کهدویی
%J پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
%@ 1735-6652
%D 2009

[Download]