هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه )

نویسندگان: ناصر بشارتی حسین آباد , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ظرفیت باربری نهایی یک خاک یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در طراحی پی به شمار می‌آید. از یک طرف تخمین دست بالای ظرفیت باربری نهایی می‌تواند منجر به گسیختگی خاک و در نتیجه شکست سازه گردد و از طرف دیگر تخمین دست پایین سبب دستیابی به طرحی غیراقتصادی می‌گردد. اگر چه معادلات متعددی برای محاسبه ی ظرفیت باربری نهایی پی‌های مربع، مستطیل و دایره‌ای شکل ارائه شده است ولی در مورد پی‌های حلقوی تحقیقات زیادی صورت نپذیرفته است. رفتار پی‌های حلقوی با توجه به نسبت قطر داخلی به خارجی آن‌ها می‌تواند از حالت یک تیر دایره‌ای نسبتاً باریک تا یک پی دایره‌ای کامل و یا حتی یک پی گسترده با حفره ی مرکزی متغیر باشد. در این پژوهش از آزمایش بارگذاری صفحه برای بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی استفاده شده است. خاک محل آزمایش دانه ای بوده و میزان تراکم و رطوبت آن در تمامی آزمایشات یکسان در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی، میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی تا رسیدن به یک نقطه ی مشخص افزایش یافته و سپس کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, ظرفیت باربری, پی حلقوی, نسبت قطر داخلی به خارجی, آزمایش بارگذاری صفحه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042664,
author = {بشارتی حسین آباد, ناصر and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {ظرفیت باربری، پی حلقوی، نسبت قطر داخلی به خارجی، آزمایش بارگذاری صفحه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه
%A بشارتی حسین آباد, ناصر
%A بلوری بزاز, جعفر
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]