مطالعات ادبی- قرآنی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (83-107)

عنوان : ( تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید) )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , حسن خلف , سیف اله احدی , اردشیر سنچولی جدید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خداوند قرآن کریم را برای هدایت همه جوامع بشری و به زبان عربی فرو فرستاده است؛ از این‌رو برای آن‌که همه انسان‌ها بتوانند از رهنمودهای این کتابِ هدایت بهره‌مند شوند، ارائه ترجمه‌ای شیوا و دقیق، برای دریافت صحیح مفاهیم آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. فارسی‌زبانان از دیرباز به این عمل ارزشمند روی آورده و ترجمه‌هایی گرانسنگ از خود به جای گذاشته‌اند ولیکن در خلال برخی از این ترجمه‌ها گاه معادلی دقیق و صحیح برای برخی از واژگان قرآن ارائه نشده است. در این جستار بر آن هستیم تا با تکیه بر دانش معناشناسی و تحلیل سیاق آیات 4 / النساء، 34/ النساء، 95/ یوسف، 138 / بقره و 45 / حج، به نقد و بررسی ترجمه واژه‌های نِحلة، اُهجُرُوهُنَّ، ضلال، صِبغَة و مَشِید در آیات مذکور بپردازیم. مترجمان در ترجمه واژه نِحلة، معادل "هدیه" و در ترجمه واژه اُهجروهنّ واژه دوری کنید و در ترجمه ضلال واژه گمراهی و در ترجمه واژه "صِبغة" معادل رنگ و در ترجمه واژه "مَشِید" معادل برافراشته و ساخته شده از گچ را به کار برده‌اند که به نظر می‌رسد ترجمه و معادل صحیح آن‌ها به ترتیب، مال اختصاصی (ملکی)، رشته محبت خود را از آنان قطع کنید، هلاک کردن، آیین و ویران شده است.

کلمات کلیدی

ترجمه؛ قرآن؛ معناشناسی؛ نِحلَة؛ اُهجروهنَّ؛ ضلال؛ صِبغَة؛ مَشِید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042670,
author = {سیدی, سیدحسین and خلف, حسن and احدی, سیف اله and سنچولی جدید, اردشیر},
title = {تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید)},
journal = {مطالعات ادبی- قرآنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-5076},
pages = {83--107},
numpages = {24},
keywords = {ترجمه؛ قرآن؛ معناشناسی؛ نِحلَة؛ اُهجروهنَّ؛ ضلال؛ صِبغَة؛ مَشِید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید)
%A سیدی, سیدحسین
%A خلف, حسن
%A احدی, سیف اله
%A سنچولی جدید, اردشیر
%J مطالعات ادبی- قرآنی
%@ 2322-5076
%D 2014

[Download]