زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (2277-2300)

عنوان : ( ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس )

نویسندگان: فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهد در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. در گذشته بخش اعظم آب مورد نیاز این شهر و اراضی کشاورزی حومه آن از طریق سیستم قنات تامین می شد. امروزه اغلب این رشته قنات ها خشک شده و به زیر پوستۀ شهر رفته است. افزایش بلند مرتبه سازی و گودبرداری های عمیق باعث افزایش بار وارده به قنات های متروکه در زیر شهر شده و این امر می تواند سبب فرونشست زمین و تخریب سازه ها شود. خطر بروز این پدیده در غرب مشهد، در پژوهش حاضر بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از عکس های هوایی1:20000 (سال 1345) موقعیت رشته و میل قنات ها در نقشه پیاده شد. بر اساس خصوصیات خاک در برگیرنده مسیر قنات ها، پایداری مجرای قنات تحت بارهای استاتیکی با استفاده از نرم افزار پلاکسیس 9 ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش عمق کوره قنات، این 9 متر افزایش عمق / تونل زیرزمینی بار بیش تری را تحمل خواهد کرد. به طوری که به ازای هر 2/1 کوره قنات، تحمل قنات قبل از فروریزش 10kN/m2 معادل بار وارده از ساختمان یک طبقه افزایش می یابد. هم چنین با افزایش عمق، از تأثیر وجود کول (سیستم نگه دارنده کورۀ قنات) در پایداری قنات کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, مشهد, فروریزش قنات, نرم افزار Plaxis , زون گسیختگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042672,
author = {صالحی متعهد, فهیمه and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-6837},
pages = {2277--2300},
numpages = {23},
keywords = {مشهد، فروریزش قنات، نرم افزار Plaxis ، زون گسیختگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2014

[Download]