اخلاق در علوم و فناوری, دوره (10), شماره (2), سال (2015-7)

عنوان : ( رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتی )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , شراره کاوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: تبیین نقش اخلاق مالیاتی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از حیطه های پژوهشی مهمی بشمار می رود، زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد تصمیم برای پرداخت ما‌لیات باید متأثر از عواملی غیر از موارد ذکر شده در رهیافت اقتصاد جرم باشد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گر اخلاق مالیاتی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی است. روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری تحقیق را 715 نفر از مؤدیان مالیاتی صنوف لوازم خانگی و زرگران شهرستان رشت تشکیل می‌دهند که 158 نفر آنها از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد (49/0) و معناداری(03/5) بر متغیر اخلاق مالیاتی افراد تأثیر دارد. همچنین اخلاق مالیاتی با تخمین استاندارد (86/0) و معناداری (16/6) بر پذیرش مالیاتی تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر معنادار سرمایه اجتماعی بر پذیرش مالیاتی و همچنین نقش میانجی اخلاق مالیاتی در رابطه میان این دو را در جامعه پژوهش تأیید می‌کند.

کلمات کلیدی

, اخلاق مالیاتی, سرمایه اجتماعی, پذیرش ما‌لیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042678,
author = {رزمی, سید محمدجواد and کاوسی, شراره},
title = {رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2015},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2251-7634},
keywords = {اخلاق مالیاتی، سرمایه اجتماعی، پذیرش ما‌لیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A کاوسی, شراره
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2015

[Download]