پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (862-870)

عنوان : ( بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله )

نویسندگان: حسن فرهادی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری به عنوان یک تنش محیطی مهم و مشکل عمده در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک مطرح است. شنبلیله از مهمترین گیاهان دارویی است که در صنایع دارویی استفاده می شود. برای بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد هشت توده بومی شنبلیله و شناسایی بهترین توده ها از نظر تحمل به شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل هشت توده بومی شنبلیله اصفهان، تبریز، همدان، ساری، چالوس، آمل، مشهد، یاسوج و چهار سطح شوری (60، 120، 180 میلی مولار و آب شرب به عنوان شاهد) بود. نتایج نشان داد که سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در بوته در سطح شوری 180 میلی مولار به ترتیب 58/41، 72/16، 73/27، 44/40، 58/54، 88/8، 39/58 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند. بین توده ها، توده های مشهد و چالوس متحمل ترین و توده های تبریز، همدان و یاسوج حساس ترین توده ها به شوری بودند.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, ارتفاع, تحمل به شوری, سطح برگ, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042702,
author = {فرهادی, حسن and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-1472},
pages = {862--870},
numpages = {8},
keywords = {اجزای عملکرد، ارتفاع، تحمل به شوری، سطح برگ، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله
%A فرهادی, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]