فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (27), شماره (103), سال (2014-8) , صفحات (52-59)

عنوان : ( مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی )

نویسندگان: مجتبی درویش زاده , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مری با داشتن بافت های مختلف، نقش ویژه ای در دستگاه گوارش دارد. در بین گونه های مختلف ، لایه های مری تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند و قطر مری نیز در قسمت های مختلف آن فرق می کند. با توجه به اطلاعات کم در رابطه با ساختار بافتی قسمت های مختلف مری خرگوش و خوکچه هندی تحقیق حاضر صورت گرفت.به همین منظور جهت مقایسه بافت شناسی مری در خرگوش و خوکچه هندی از هر حیوان پنج عدد تهیه شد .پس از بیهوش نمودن حیوانات با محلول کلروفرم، محوطه شکمی آنها را باز نموده و پس از مشخص نمودن مری، از هر مری سه نمونه به ترتیب شامل یک سوم بالایی، یک سوم میانی و یک سوم انتهایی گرفته شد. سپس از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین - ائوزین، ماسون تری کروم و اسید پریودیک شیف مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در خوکچه هندی بافت پوششی مری در هر سه قسمت از نوع سنگفرشی مطبق شاخی شده و درخرگوش از نوع سنگفرشی مطبق غیر شاخی می باشد و ضخامت این بافت در خرگوش بیشتر از خوکچه هندی بود. در خرگوش و خوکچه هندی لایه عضلانی مخاط از عضله صاف تشکیل شده بود و در هر سه قسمت مری مشاهده شد . لایه زیر مخاطی در هر دو حیوان از الیاف کلاژن، الاستیک و عروق خونی تشکیل شده بود و فاقد غدد مری بود. لایه عضلانی در هر دو حیوان دارای ضخامت بیشتری از لایه ها ی دیگر بود ودر خرگوش از سه لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه های داخلی و خارجی طولی و لایه میانی حلقوی بود. اما در خوکچه هندی از دو لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه داخلی حلقوی و خارجی طولی بود ودر هر دو حیوان ضخامت لایه طولی خارجی کمتر از لایه های دیگر بود.لایه ادوانتیس از بافت پیوندی تشکیل شده بود.بافت پوششی در مری خرگوش و خوکچه هندی با هم متفاوت بود و هر دو گونه فاقد غدد مری بودند.

کلمات کلیدی

, بافت شناسی, هیستومتری, مری, خرگوش, خوکچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042725,
author = {درویش زاده, مجتبی and محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {103},
month = {August},
issn = {2423-5407},
pages = {52--59},
numpages = {7},
keywords = {بافت شناسی، هیستومتری، مری، خرگوش، خوکچه هندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی
%A درویش زاده, مجتبی
%A محمدپور, احمدعلی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2014

[Download]