چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-6) , صفحات (127-150)

عنوان : ( تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه و در این محیط آکنده از تغییر، دیگر سبک های کلاسیک مدیریتی کارایی چندانی ندارند و سازمان ها برای تحقق اهداف و بقای خود، چاره ای جز روی آوردن به سبک های جدید ندارند. یکی از این رویکردهای جدید، مدیریت مشارکتی است که از آن تحت عنوان انقلاب مشارکت یاد می شود و از طریق ساز و کاری به نام نظام پیشنهادات می تواند سازمان ها را در تحریک قدرت خلاقه کارکنان و بهره گیری از سرمایه ی فکری آن ها یاری دهد. لذا در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش ابعاد سه گانه ی عدالت سازمانی و ارزش نظام پیشنهادات پرداخته شده است. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات در رابطه میان عدالت و انگیزه برای ارائه پیشنهاد می باشد. اهمیت بررسی نظام پیشنهادات در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت مشارکت در نظام پیشنهادات با در نظر گرفتن متغیرهای عدالت و ارزش نظام پیشنهادات بپردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 16 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 240 نفر از کارکنان دانشگاه توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان داد، ارزش نظام پیشنهادات تأثیر عدالت توزیعی و مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد را به طور بخشی و تأثیر عدالت رویه ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد را به طور کامل میانجی گری می کند.

کلمات کلیدی

انگیزه؛ منابع انسانی؛ عدالت سازمانی؛ نظام پیشنهادات؛ سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042726,
author = {خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب and حشمتی, محمّدرسول},
title = {تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {June},
issn = {2251-6069},
pages = {127--150},
numpages = {23},
keywords = {انگیزه؛ منابع انسانی؛ عدالت سازمانی؛ نظام پیشنهادات؛ سرمایه فکری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%A حشمتی, محمّدرسول
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2016

[Download]