ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (1-27)

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمان های امروز آنچه موجب عملکرد برتر و رقابت جهت بقا در محیط متلاطم می شود قابلیت نوآوری و خلاقیت است و دست یابی به این قابلیت، از طریق منابع انسانی امکان پذیر است. مدیریت مشارکتی به عنوان رویکرد نوین در مدیریت که از آن تحت عنوان انقلاب مشارکت یاد می شود، از طریق ساز و کاری به نام نظام پیشنهادات می تواند سازمان ها را در تحریک قدرت خلاقیت کارکنان و بهره گیری از سرمایه ی فکری آن ها یاری دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ارزش نظام پیشنهادات و انگیزه برای ارائه پیشنهادهای خلاقانه با تأکیدبر نقش تعدیل گرسلامت روانی کارکنان انجام پذیرفت. اهمیت بررسی خلاقیت و نظام پیشنهادات در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصددارد به بهبود وضعیت مشارکت در نظام پیشنهادات و ارائه ایده های خلاقانه با در نظر گرفتن متغیرهای سلامت روانی کارکنان و ارزش نظام پیشنهادات بپردازد. روش: برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد که در میان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه تعدیل شده (سلسله مراتبی) استفاده شده است. یافته ها: ارزش نظام پیشنهادات با انگیزه برای ارائه پیشنهادهای خلاقانه رابطه مثبت و معناداری دارد اما این رابطه در سطوح بالا و پایین متغیر تعدیل گر یعنی سلامت و رفاه روانی متفاوت است؛ به طوری که پیوند میان ارزش نظام و انگیزه برای ارائه پیشنهاد تحت شرایط سلامت و رفاه روانی بیشتر به نسبت شرایط سلامت و رفاه کمتر، قوی تر بود. نتیجه گیری: فراهم نمودن زمینه ای برای تأمین سلامت روانی کارکنان و در نظر گرفتن اهمیت و ارزش نظام پیشنهادات در نزد کارکنان، به دلیل نقش مؤثر در بهبود وضعیت انگیزشی کارکنان جهت ارائه نظرات و ایده های خلاقانه به نظام پیشنهادات، می بایست مورد توجه جدی مدیران دانشگاه و مسئولان نظام پیشنهادات قرارگیرد

کلمات کلیدی

, خلاقیت و نوآوری, منابع انسانی, نظام پیشنهادات, سلامت و رفاه روانی, انگیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042729,
author = {خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب and حشمتی, محمّدرسول},
title = {بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات},
journal = {ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-6640},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {خلاقیت و نوآوری، منابع انسانی، نظام پیشنهادات، سلامت و رفاه روانی، انگیزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%A حشمتی, محمّدرسول
%J ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
%@ 2228-6640
%D 2014

[Download]