جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2013-10) , صفحات (59-79)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهری و بررسی ارتقای فرضی منطقه حاشیه نشین محله پنج تن آل عبا در شهر مشهد با گذشت زمان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعات اسنادی و میدانی به دست -آمده است و به منظور آزمون فرضیات پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی، آنالیز واریانس، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 17857 خانوار حاشیه نشین محله پنج تن آل عبا است که 375 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد و اثبات گردید. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و متخصصان تأیید شد. نتایج بیانگر آن است که بین سابقه سکونت و ارتقای کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، تفاوت معناداری در میزان رضایتمندی نسل اول و دوم ساکن در این منطقه دیده نمی شود. درنهایت یافته های پژوهش نشان می دهند که به-ترتیب شاخص های کالبدی و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، دارای بالاترین میزان همبستگی نسبت به کیفیت زندگی شهری هستند.

کلمات کلیدی

, اسکان غیررسمی, تفاوت های نسلی, کیفیت زندگی شهری, مشارکت مردمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042745,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and شیرازی, علی and حدادمقدم, زهره},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2013},
volume = {11},
number = {21},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {59--79},
numpages = {20},
keywords = {اسکان غیررسمی، تفاوت های نسلی، کیفیت زندگی شهری، مشارکت مردمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A شیرازی, علی
%A حدادمقدم, زهره
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2013

[Download]