مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (8), شماره (25), سال (2013-4) , صفحات (39-55)

عنوان : ( مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , مهرنوش افشاری , ستاره مهرورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نتایج صنعتی شدن رشد روزافزون شهری در پی مهاجرت های روستا شهری بوده است. این مسئله در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و نه تنها گریبانگیر شهرهای بزرگ است بلکه به شهرهای متوسط هم سرایت نموده است. حاشیه نشینی و تامین اشتغال برای ساکنان حاشیه ها تبدیل به معضلی برای شهرهای مهاجرپذیر شده است. اکثر این افراد فاقد مهارت و آموزش های لازم هستند. با این وجود به امید بهبود وضعیت زندگی و درامد بیشتر به شهرهای بزرگ می ایند و به دلیل نداشتن سرمایه لازم اجبارا جذب حاشیه ها می شوند. در این مقاله سعی شده است با مطالعه مقایسه ای دو منطقه حاشیه نشین قلعه آبکوه و قلعه ساختمان مشهد به تاثیر کارگاه ها در جمعیت پذیری مناطق حاشیه نشین پرداخته شود. جامعه آماری انتخاب شده از کارگران و کارفرمایان دو منطقه است، تعداد 14203کارگاه در هر دو منطقه مشغول فعالیت هستند. جامعه اماری به دست آمده با توجه به فرمول کوکران در مجموع 254 کارگاه است که در منطقعه قلعه آبکوه 84 کارگاه و در منطقه قلعه ساختمان 170 مورد به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری و تحلیل اطلاعات از روش های اسنادی و مشاهدات میدانی استفاده شده است. نتایج استخراج شده از مطالب پرسشنامه ها و مصاحبه حضوری با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات به دست آمده از نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین دلایل انتخاب محل احداث کارگاه و اشتغال، برای کارفرما و کارگران نزدیکی به محل سکونت است، همچنین رابطه خویشاوندی بین کارفرما و کارگران می تواند به عنوان عاملی در جهت جذب جمعیت به این مناطق باشد، تفاوت دیگر به دست آمده از نتایج در دو منطقه نشان دهنده تفاوت در نوع مهاجرین است، بیشتر مهاجرینی که در منطقه قلعه ساختمان سکونت دارند از شهرستان های خراسان بزرگ (فریمان، چناران، قوچان، تربت و سرخس و یا روستاهای اطراف این شهرستان ها) می باشند در صورتی که در منطقه آبکوه افراد وارد شده به این منطقه از سراسر شهرهای ایران (کاشان، تهران، قم، کرمان و ...) هستند.

کلمات کلیدی

, حاشیه نشینی, مهاجرت, کارگاه های تولیدی, فاصله, رضایت شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042751,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and افشاری, مهرنوش and مهرورز, ستاره},
title = {مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {25},
month = {April},
issn = {2538-5968},
pages = {39--55},
numpages = {16},
keywords = {حاشیه نشینی، مهاجرت، کارگاه های تولیدی، فاصله، رضایت شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A افشاری, مهرنوش
%A مهرورز, ستاره
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2013

[Download]